👈 فروشگاه فایل 👉

علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی

بررسی کامل علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه اي

دارای 141 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 141 صفحه

آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه اي

چكيده:..    1

مقدمه:..    2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :    4

2-1- بیان مسئله    5

3-1-تاریخچه مطالعاتی    7

4-1 اهمیت پژوهش    9

5-1 اهداف تحقیق    10

6-1 مدل مفهومی تحقیق    10

7-1 متغیرهای پژوهش    11

8-1 فرضیات پژوهش    11

9-1 تعریف واژه ها    12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه:    18

2-2 معرفی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL    19

1-2-2 تعریف زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL    19

2-2-2 فرآیند ارتباطی در XBRL    23

3-2 مروری بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر    25

1-3-2 مراحل تکامل XML :    25

2-3-2 SGML    25

3-3-2 XML یک ساختار جدید برای اسناد در وب    26

4-3-2 پایه زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML    27

5-3-2 قابلیت ها و محدودیتهای XML    28

4-2 مفهوم حوزه در XBRL    29

1-4-2سازمان بین المللی XBRL    29

2-4-2تعریف حوزه    29

3-4-2  اهداف تشکیل حوزه XBRL    30

4-4-2طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی  XBRL    30

5-4-2مزایای تشکیل حوزه ملی XBRL    31

6-4-2شرایط لازم برای ایجاد حوزه XBRL مشروط    32

5-2-اجزاء زبان گزارشگری توسعه پذیر    33

1-5-2 ویژگیها    34

2-5-2 واژه نامه    35

6-2 گزارشگری در XBRL    39

1-6-2 گزارشگری سنتی و محدودیتهای آن    41

2-6-2 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي    42

3-6-2 تأثیر گزارشگری به هنگام در مدل های حسابداری    43

4-6-2 سطوح مختلف گزارشگری دیجیتال    44

6-6-2 چالش های XBRL در گزارشگری مالی    46

7-2 جنبه های امنیتی در XBRL    47

8-2 XBRL و حسابرسان مستقل    51

9-2 XBRL و حسابرسان داخلی    52

10-2 گزارشگری حسابرسی برای XBRL    53

1-10-2 ضرورت حسابرسی در محیط XBRL    53

2-10-2 حرفه حسابرسی و XARL    54

3-10-2 واژه نامه XARL    55

4-10-2 نمونه ای از اسناد XARL    57

11-2 نحوه عملکرد XBRL    59

12-2 مزایا و معایب XBRL    60

1-12-2 مزایای XBRL    60

2-12-2 معایب XBRL    63

13-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای XBRL    63

14-2 چه اشخاصی از XBRL استفاده خواهند کرد ؟    64

15-2 پیش نیازهای پیاده سازی XBRL    65

1-15-2 عوامل محیطی    65

2-15-2 عوامل سازمانی    66

3-15-2 عوامل فن آوری    66

16-2 پیشینه تحقیق    67

1-16-2تحقیقات خارج از ایران    67

2-16-2 تحقیقات در کشور ایران    70

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه:    73

2-3 روش تحقیق    73

3-3 جامعه و نمونه آماری    74

4-3 قلمرو تحقیق    75

1-4-3  قلمرو مکانی تحقیق    75

2-4-3  قلمرو زمانی تحقیق    75

3-4-3  قلمرو موضوعی تحقیق    75

5-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    75

6-3 بررسی نرمال بودن داده ها    76

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها    77

1-7-3-آزمون مقايسه دو ميانگين    77

2-7-3-آزمـون  t  student :    78

8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش    79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏:    81

2-4  تجزيه و تحليل مشاهدات  با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي    81

1-2-4  -بررسي توصيفي گروه شغلي در نمونه مورد بحث    82

2-2-4-بررسي توصيفي سمت حسابرسي ويژه گروه شغلي حسابرس    83

3-2-4-بررسي توصيفي آخرين مدرك تحصيلي به تفكيك گروه شغلي :    84

4-2-4-بررسي توصيفي مدت تدريس يا تحقيق براي گروه شغلي مدرسین    85

5-2-4  بررسي توصيفي مدت تجربه حسابداري و حسابرسي    86

3-4  تحليل توصيفي پرسشهاي  كليدي تحقيق :    87

1-3-4 تحليل توصيفي فرضیه شماره یک :    89

2-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره دو :    90

3-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره سه :    92

4-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره چهار :    93

4-4 تجزيه و تحليل استنباطي :    96

1-4-4 بررسی تأثیر موانع از دیدگاه کل جامعه مطالعاتی:    96

2-4-4 بررسي تأثير موانع به تفکیک دیدگاه اساتید و حسابرسان    98

1-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره يك :    98

2-2-4-4  تحليل استنباطي فرضيه شماره دو :    100

3-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره سه :    102

4-2-4-4  تحليل استنباطي فرضيه شماره چهار :    104

5-4  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها    106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:    108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها    108

3-5 پیشنهادات    110

1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    111

2-3-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی    113

4-5 محدودیت های تحقیق    114

پیوستها:

منابع و ماخذ:

منابع فارسي:    122

منابع لاتین:    124

چکیده انگلیسی .......................................................................................................126

جدول 1-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنف    77

جدول 2-3 محاسبه آلفای کرونباخ    79

جدول 1-4 اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان    82

جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت    83

جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک    84

جدول 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدت  تجربه تدریس    85

جدول 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی    86

جدول 6-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره یک    88

جدول 7-4 آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره یک    89

جدول 8-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره دو    90

جدول 9-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره دو    91

جدول 10-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره سه    92

جدول 11-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره سه    93

جدول 12-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره چهار    94

جدول 13-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره چهار    95

جدول 14-4 آماره توصیفی در خصوص کل فرضیات    96

جدول15-4 آماره آزمون برای  فرضیات از نظر کل جامعه پاسخ دهندگان    97

جدول 16-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه یک    99

جدول 17-4 آماره آزمون برای  فرضیه یک    99

جدول 18-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه دو    101

جدول 19-4 آماره آزمون برای  فرضیه دو    101

جدول 20-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه سه    103

جدول 21-4 آماره آزمون برای  فرضیه سه    103

جدول22-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه چهار    105

جدول 23-4 آماره آزمون برای  فرضیه چهار    105

جدول 24-4خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها    106

         

شکل 1-2 جریان اطلاعات بدون استفاده از XBRL      23

شکل 2-2 جریان اطلاعات با استفاده از XBRL    24

شکل 3-2 فرآیند ارتباطی در  XBRL     24

شکل 4-2 نمونه ای از سند XBRL    39

شکل 5-2 مروری بر اجزاء اصلی XARL    56

شکل 6-2 نمونه ای از واژه نامه XARL    57

شکل 7-2 نمونه ای از یک  سند XARL    58

شکل 8-2 استفاده از عناوین XARL برای کل ترازنامه    58

شکل 9-2 نمونه ای از عناوین XARL برای یک قلم از اقلام  ترازنامه    59

شکل 10-2 نحوه عملکرد زبان گزارشگری توسعه پذیر (XBRL)    60

نمودار 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر شغل    82

نمودار 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت    83

نمودار 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک    84

نمودار 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه تدریس    85

نمودار 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی    86

نمودار 6-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره یک به تفکیک گروههای شغلی    89

نمودار 7-4  میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره دو به تفکیک گروههای شغلی    91

نمودار 8-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره سه به تفکیک گروههای شغلی    93

نمودار 9- 4   میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره چهار به تفکیک گروههای شغلی    95

چكيده:

با استفاده از XBRL  سیستم مالی  شرکت به ‌صورت مستقیم به اینترنت وصل و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می‌توانند به وب سایت شرکت مراجعه و در هر زمان صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل نمايند.شرکتها می‌توانند با استفاده از XBRL  در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با کارایی بیشتری به جمع‌آوری و گزارشگری اطلا‌عات مالی بپردازند. بنابراین  نخست لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا در مراحل بعدی موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد . لذا در این پژوهش سعی شده است ضمن شناسایی جوانب نظری موضوع به بررسی علل عدم استفاده از این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه صاحبنظران حرفه حسابداری بپردازد . بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع متغیرهایی نظیر عدم آگاهی از وجود این زبان ، مهیا نبودن شرایط پذیرش این زبان در کشور ایران ( از دیدگاه زیرساختهای تکنولوژیکی)، عدم صرفه اقتصادی و در نهایت عدم نیاز به تحول شیوه گزارشگری موجود ، به عنوان متغیرهای موثر در عدم استفاده شرکتها از XBRL شناسایی گردیدند . و سپس از طریق پرسش نامه از مدرسین و محققین دانشگاهی در رشته حسابداری و نیز حسابرسان شاغل در حرفه نظر سنجی شده است . برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است . نتیجه اینکه عدم اطلاع از وجود XBRL ، مهیا نبودن شرایط پذیرش XBRL در ایران و عدم نیاز به زبان گزارشگری توسعه پذیر ، در حال حاضر به عنوان عواملی که از استفاده XBRL جلوگیری می کند شناخته شدند در حالیکه عدم صرفه اقتصادی بکارگیری  XBRL  به عنوان مانعی در استفاده از XBRL شناخته نشد.

مقدمه:

اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد و به استفاده کنندگان امکان برقراری ارتباط فوری ، جامع (فراگیر) و ارزان را می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند (کلتون و یانگ، 2008،ص2) . با وجو مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML  و PDF  در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجا است که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارت است از یکی از توسعه های زبان XML  در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با استفاده از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید. در یک دید وسیع داده های XBRL  از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی  ( شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد(همان منبع ،ص2)5 . XBRL می تواند برای انتقال اطلاعات درون سازمانی یا شبکه ای توافقی و مشترک از سازمان ها نیز بکار گرفته شود . به طور خلاصه ، XBRL می تواند مبادله اطلاعات را از طریق هر رسانه دیجیتالی در گزارش دهی داخلی و خارجی تسهیل نماید ، زنجیره های تأمین اطلاعات بین و درون سازمانی را بهبود بخشد و به طور بالقوه یکپارچگی و هماهنگی های مورد نیاز کسب و کار الکترونیکی را ارتقاء دهد (سهرابی و خانلری،1388،ص80)6.

 با توجه به مزایای ذکر شده ، لزوم بکارگیری این فن آوری در سازمانها و شرکتهای ایرانی به خوبی احساس می شود . با این حال اگرچه آگاهی و دانش اولیه در مورد مزایا و اهمیت این فن آوری در کشور بوجود آمده است لیکن شواهد نشان از عدم کفایت آن دارد و لذا همچنان نحوه پیاده سازی و ریسک های اجرایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد . در این پژوهش سعی شده است تا عواملی که بر عدم استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از  این فن آوری تأثیرگذارند شناسایی شوند تا تصمیم گیرندگان و مجریان این طرح در سازمان ها بتوانند این تغییر سازمانی را با دانش بیشتری مدیریت کنند .

فصل اول

كليات تحقیق

1-1-مقدمه :

در سالهای پایان قرن بیستم و زمانی که بهره برداری و سوء استفاده های غیر قانونی فراوانی که در بازارهای مالی دنیا رخ داد ، منجر شد تا یک عزم بی سابقه و بین المللی بر عملیات حسابداری و شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید آید . یکی از عواملی که به بحران  در گزارشات مالی انجامید ، نا مناسب بودن اطلاعات در فرمتهای کاغذی و یا الکترونیکی مشابه کاغذ بود که فاقد ویژگیهای لازم برای انتقال کارآمد اطلاعات مالی پیچیده به سرمایه گذاران ، قانونگذاران و سایر ذینفعان می باشد .

بازارهای تجاری – اقتصادی و همچنین استفاده کنندگان اطلاعات از این بازارها به مقدمات و شرایطی نیاز دارند تا شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند ، زیرا  امروزه گزارشگری تجاری – اقتصادی با انبوهی از مشکلات ( مانند نا کارایی ، تجزیه و تحلیل نا مناسب اطلاعات ) در بین ذینفعانی مانند بخش های مختلف سازمان ، سهامداران  و بانکها روبرو است . بنابراین دستیابی به یک سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل مشکلات و نا کارایی ها بسیار مهم است . در حالی که موج تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات   همه عرصه ها را در بر می گیرد ، می توان ادعا کرد حرفه حسابداری بیش از سایر مشاغل از اثرات و منافع این تغییرات در بهبود و اثربخشی گزارشگری مالی بهره مند شده است . توسعه بسترهای مالی همواره دغدغه اساسی جوامع اقتصادی بوده و راهکارهای گوناگون در این مسیر به چالش کشیده شده اند که در این مسیر ، تکنولوژی اطلاعات این توسعه را دچار تحول شگفت انگیزی نموده است . علاوه بر هزینه بالا ، سرعت و دقت پایین ، روش سنتی (دستی) موجب بروز خطاهای انسانی در گزارش های مالی نیز می شود ، به طوری که امروزه روش دستی چه در ورود اطلاعات و چه در بررسی آنها منسوخ شده است . استاندارد سازی نرم افزاری بسترهای مالی و به ویژه بازار سرمایه ، موجب بالا بردن کیفیت بازار با امکان نظارت دقیق ، سریع و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه ، تسهیل پیاده سازی بورس الکترونیک و اطلاع رسانی سریع و عادلانه به سهامداران در راستای حمایت از حقوق سهامداران گردیده است (شفاعی و کاظمی، 1388،ص2)2.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی شغل طراح لباس پاورپوینت در مورد بسته بندی ادویه تبلیغات وچالشها پاورپوینت اخلاق حرفه اي برای كتابداران مبانی نظری استرس ادراک شده، فشار روانی قتل عمد شبه عمد و خطاي محض