👈 فروشگاه فایل 👉

کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی کامل تحقیق کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دارای 129 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 129 صفحه

آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:..    1

مقدمه:..    2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :    4

2-1 بيان مسئله    5

3-1 بيان ضرورت تحقيق    6

4-1 چارچوب نظري تحقيق    7

5-1 فرضيه اصلي تحقيق :    8

6-1 متغيرهاي مورد مطالعه    8

7-1 اهداف تحقيق    9

8-1-تعريف واژه ها و اصطلاحات    9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه    11

2-2 اقتصاد دانشي    11

3-2 تعريف دانش    12

4-2 پديدار شناسي کسب و کار در اقتصاد دانش پايه    13

5-2 اشکال جديد منابع سازماني    15

6-2 دارايي هاي نامشهود    16

7-2 تاريخچه ي سرمايه ي فکري    20

8-2 اجزاء مدل سرمايه فکري    25

9-2 تعاريف مختلف سرمايه ي فکري    29

1-9-2-شاخص هاي اندازه گيري سرمايه فکري    32

10-2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري    38

11-2 مدل هاي توصيفي سرمايه ي فکري    39

12-2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري و ارائه دهنده آن ها    40

1-12-2 مدل هاي مبتني بر سرمايه ي بازار    40

2-12-2 مدل هاي مستقيم سرمايه ي فکري    41

3-12-2 مدل هاي بازده دارايي ها    41

4-12-2 مدل هاي کارت امتيازي    41

1-4-12-2 مدل مقايسه ي ارزش بازاري و ارزش دفتري (ام – بي – وي)    42

2-4-12-2 مدل کيوي توبين    43

3-4-12-2 مدل عملکردي شرکت دانش پايه (نوکورپ)    44

4-4-12-2 مدل کارگزار فناوري ( تي – بي)    46

5-4-12-2  مدل سنجش ا رزش گذاري جامع (آي – وي – ام)    47

6-4-12-2 مدل ا رزش افزوده اقتصادي ( اي – وي – اِي )    48

7-4-12-2 شاخص سرمايه ي فکري    49

8-4-12-2 کارت امتيازي زنجيره ارزش     50

9-4-12-2 کارت امتيازي متوازن    50

10-4-12-2 رهياب سرمايه ي فکري اسکانديا    52

11-4-12-2 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سي – آي – وي)    53

12-4-12-2 مدل شاخص ايجاد ارزش (وي – سي – آي)    54

13-4-12-2 مدل طبقه بندي سرمايه ي فکري    56

13-2 طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري    57

14-2 نقاط قوت و ضعف روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري    59

15-2 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالي‌    60

16-2 مفهوم سود از ديدگاه حسابداري    68

17-2 مفهوم اقتصادي سود    68

18-2 تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته    69

1-18-2 تحقيقات خارجي    69

2-18-2 تحقيقات داخلي    71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه:    73

2-3روش تحقيق    73

3-3  نوع روش تحقيق :    74

1-3-3 روش گرد آوري اطلاعات:    74

2-3-3 ابزار گرد آوري اطلاعات :    74

3-3-3  روش تجزيه و تحليل اطلاعات :    75

4-3 قلمرو مکاني و زماني و موضوعي    75

5-3 مدل تحليلي تحقيق    75

6-3  جامعه ونمونه آماري    76

7-3  محدوديت هاي تحقيق    77

8-3 روش گرد آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق :    77

9-3 روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها :    77

10-3 همبستگي    78

11-3 ضريب تعيين    78

12-3  مدل رگرسيون تحقيق    79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏:    81

2-4  بررسي نرمال بودن متغير پاسخ    81

3-4   بررسي همبستگي بين سود خالص و ارزش دفتري    83

4-4  بررسي رگرسيون بين سود خالص و ارزش دفتري    84

5-4 رگرسيون و همبستگي به تفکيک سال    85

6-4 بررسي رابطه ميان مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده    89

7-4   بررسي نرمال بودن خطا    92

8-4 جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون    93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:    95

2-5 خلاصه    95

3-5 بيان نتايج    96

4-5 مقايسه نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات قبلي انجام شده :    96

5-5 پيشنهادات :    98

1-5-5 پيشنهادت حاصل از تحقيق :    98

2-5-5 پيشنهادت جنبي :    98

3-5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آينده    99

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسي:    110

منابع لاتین:    111

چکیده انگلیسی .......................................................................................................112

جدول 1-2 تاثير گذارترين تلاش ها در دهه هشتاد ميلادي پيرامون توسعه ي سرمايه ي فکري    21

جدول 2-2 : تاثير گذار ترين تلاش ها در دهه نود ميلادي پيرامون توسعه ي سرمايه ي فکري    22

جدول 3-2 تاثيرگذارترين تلاش ها در دهه ي حاضر پيرامون توسعه ي سرمايه ي فکري     24

جدول 4-2 تاثيرات ايجاد ارزش و از دست دادن ارزش    55

جدول 5-2 طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري     59

جدول 1-4- ضريب همبستگي پيرسون مابين دومتغير سرمايه فكري وسود خالص    83

جدول 2-4-رگرسيون به صورت کلي (پنج ساله)    84

جدول 3-4 جدول رگرسيون مابين دو متغير سرمايه ي فکري و سود خالص پنج ساله    84

جدول 4-4 آزمون ضرايب جزئي رگرسيون ومقادير آماره VIF    85

جدول 5- 4 آزمون ضرايب جزئي رگرسيون ومقادير آماره VIF سال 82    86

جدول 6-4 همبستگي پيرسون به تفکيک سال از سال 82 تا 86    93

جدول 7-4 رگرسيون به تفکيک سال از سال 82 تا 86    93

         

نمودار1-2 چارچوب دارايي هاي دانشي از ديدگاه ماررو اسکيما    20

نمودار2-2 مدل نوکورپ     45

نمودار 3-2 چارچوب سرمايه ي فکري بروکينگ    46

نمودار 4-2 مدل سنجش ارزشگذاري جامع    47

نمودار 5-2 چارچوب سرمايه ي فکري در مدل شاخص سرمايه ي فکري     49

نمودار 6-2 چارچوب مدل کارت امتيازي متوازن     51

نمودار 7-2 چارچوب سرمايه ي فکري از ديدگاه اسکانديا     52

نمودار 8-2 مدل نشانگر اسکانديا    53

نمودار 9-2 مدل طبقه بندي سرمايه ي فکري    56

نمودار 1-4 نمودار هيستوگرام متغير سود خالص    82

نمودار 2-4  هيستوگرام متغير سود خالص پس از اعمال تبديل    82

نمودار3-4  پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده    89

نمودار 4-4  پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده در سال 82    90

نمودار5-4  پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده در سال 83    90

نمودار6-4  پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده در سال 84    91

نمودار7-4  پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده در سال 85    91

نمودار8-4  پراکنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده در سال 86    92

چكيده:

همه ما مي دانيم آن چه که اندازه گيري مي شود، انجام مي شود. با اين حال بسياري از سازمان هايي که مديريت دانش را دنبال مي کنند فرآيندي براي اندازه گيري دارايي هاي دانش سازماني و يا سرمايه ي فکري ندارند. گزارشگري مالي سنتي نمي تواند ارزش واقعي شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گيري ترازنامه مالي کوتاه مدت و دارايي هاي ملموس اکتفا مي کند .

 در حقيقت سرمايه فکري يک مدل جديد کاملي را براي مشاهده ارزش واقعي سازمان ها فراهم مي آورد وبا استفاده ازآن مي توان ارزش آتي شرکت را نيز محاسبه کرد . به دليل تمايل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعي دارايي هاي نامشهود سرمايه فکري بيش از پيش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمايه گذاران) و ساير گروههاي ذينفع افزايش يافته است . در اين تحقيق کاربردي ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمايه هاي فکري شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بين ارزش سرمايه فکري و عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار گرفت. در تحقيق حاضر روش آماري استفاده شده به منظور تجزيه و تحليل داده ها روش مدل تحليل رگرسيون  مي باشد .

يافته ها حاکي از رابطه مثبت معني دار بين سرمايه فکري وعملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مي باشد. باتوجه به اين نتايج مي توان بهره گيري شرکت ها، سهامداران ، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذينفع در استفاده از اين مدل رابراي کسب سود بالاتر در آينده قويا توصيه کرد.

مقدمه:

توسعه اطلاعات در دهه هاي اخير موقعيت هاي جديدي را پيش روي افراد و سازمان ها قرار داده است. ازين رو تعاملات وارتباطات در گستره جهاني توسعه يافته و تعاريف جديدي در ابعاد گوناگون زندگي فردي و اجتماعي بروز نموده است. دراين ميان ، سازمان هاي کسب وکار بيشترين تاثير را از وضعيت جديد پذيرا شده و خواسته يا ناخواسته ، در مسير اين دگرگوني مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،يا پذيرش موقعيت هاي جديد روي آورده اند . متناسب با اين تغييرات موقعيتي، رويکردها و ادبيات جديدي چون : سازمان هاي يادگيرنده ، معماري سازمان ، سازمان مجازي و مهندسي مجدد و... بر بستر رهيافت اطلاعاتي پديدار شده است . رهيافتي که از کد ژنتيک تا ايزومرها ، از زبان شناسي تا کامپيوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مديريت سازمان هاي کسب و کار را ، تفسير مي کند .

سازمان هاي امروزين ، بيش از نمونه هاي قديمي آن ها با ديالکتيک مواجه اند : نياز به خود مختاري (استقلال) در مقابل نياز همزمان به ارتباطات (يکپارچگي) . پاسخ به اين ديالکتيک مستلزم ايجاد فرصت يادگيري براي افراد سازمان است . چرا که از يکسو سازمان ها به ساختارهايي نياز دارند تا خودمختاري و قابليت حل مشکلات محلي را توسعه بخشند ، و از سوي ديگر برا دگرگوني فرهنگي ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتي تمايل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نياز به جابجايي ، و تحت تاثير پيدايش سازمان مجازي تنها عنصري که در سازمان باقي مي ماند ، انسان ها يعني افراد سازمان ها هستند . پيداست که در چنين شرايطي براي تبديل سازمان ها به سازمان ياد گيرنده ، بايستي انسان ها تمايل به يادگيرندگي پيدا کنند . يادگيري در سازمان هاي جديد نيز به نوبه خود از رهيافت اطلاعاتي و از حلقه ي سايبرنتيکي فرد – سازمان – محيط – فرد ، پروي مي کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتي و دانشي در محيط تاثير مي پذيرد . در واقع از يکسو ، توسعه ارتباطات و توليد انبوه اطلاعات و دانش و از سوي ديگر کاهش نيم عمر رشته هاي گوناگون دانش بشري ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترين منبع سازمان ها و به عنوان مزيت رقابتي تلقي شود . همسان با ساير منابع سازماني ، اين منبع مهم نيز نياز به مديريت داشته و مديريت آن در سايه فناوري محقق مي شود. توجه روزافزون به دانشو اهميت دانشگران سازمان به عنوان اصلي ترين سرمايه ي سازمان هاي دانشبر ، لزوم شناسايي و تشخيص دانش و اطلاعات ، و شکل گيري چارچوب هايي براي مديريت دانش را در سازمان ها ضروري نموده است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی پاورپوینت ایروبیک-آمادگی هوازی و اصول تمرینات آن بررسی تاريخچه و مشخصات گياه شناسي كيوي مشكلات دانش آموزان ( رفتاري ، عاطفي ، خانوادگي ، اختلالات يا بيماريها ) رابطه دوست1020