👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

این فایل به بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی می پردازد درفرمت word قابل ویرایش و در 90 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

بيمه يكي از منابع مهم تأمين درآمد جهت اجراي طرح هاي زيربنايي كشور مي باشد. اهميت اين رشته به حديست كه صاحبنظران آن را “صنعت” مي خوانند. بيمه باعث شكوفايي اقتصادي شده و با اشكال متنوعش موجب مي شود تا بيمه گذاران و بيمه شدگان بتوانند به راحتي و با اطمينان

گام بردارند. در اين ميان نفعي كه بيمه براي اقشار آسيب پذير دارد بسيار درخور توجه است ولي متدسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چنداني ندارند. در تحقيق حاضر سعي شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بيمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهي داده شود و بدين ترتيب ميزان فروش بيمه عمر افزايش يابد. البته طبق گفته مسئولين امر، بيمه در برنامه پنجساله دوم تاكنون از رشدي بيش از حد انتظار پيش بيني شده برخوردار بوده است.

فهرست مطالب

کلیات هدف و علت انتخاب موضوع ۱

متغیرهای تحقیق ۳

قلمرو تحقیق ۳

فرضیه های تحقیق ۴

استفاده کنندگان از تحقیق ۵

محدودیتهای تحقیق ۵

تعریف بیمه ۷

تعریف واژگان تخصصی ۱۱

فصل اول

مبحث اول : بیمه های عمر در جهان ۱۸

الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر ۱۸

ب ) پیدایش بیمه های عمر ۲۴

مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران ۳۰

الف ) بیمه های غیر بیمه عمر ۳۰

ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب ۳۷

ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب ۳۸

د ) انواع بیمه های عمر ۳۹

عوامل مؤثر در نرخ حق بیمه ۴۵

موانع توسعه بیمه های بازرگانی ۴۷

تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی ۴۹

بازار بیمه ۵۱

اصول حاکم بر معاملات بیمه ای ۵۵

الف ) اصل حسن نیت ۵۵

ب ) اصل احتمال ۵۶

ج ) اصل تعاون ۵۶

د ) اصل جبران خسارت ۵۷

تقسیمات بیمه ۵۷

فصل دوم

روش تحقیق ۶۱

جامعه آماری ۶۱

پرسشنامه ۶۲

ویژگی پرسشنامه ۶۲

فصل سوم

تجزیه و تحلیل یافته ها ۶۴

بررسی فرضیه ها بر اساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شرکتهای بیمه ۶۴

فرضیه اول ۶۴

فرضیه دوم ۶۸

فرضیه سوم ۶۸

بررسی فرضیه ها با استفاده از داده های پرسشنام

فرضیه دوم ۷۰

فرضیه سوم ۷۱

فصل چهارم

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۳

زمینه های تحقیقاتی ۸۳

فصل پنجم

منابع و مأخذ ۸۵

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تجزيه اسپينودالي پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان مبانی نظری کودک آزاری و بد رفتاری با کودک طراحی دانشکده معماری موضوع گزارش تخصصی : چگونگی افزایش ایجاد انگیزه و احساسات مثبت در دانش آموزان ازطریق راهبردهای فعال