👈 فروشگاه فایل 👉

رساله هنرستان عالی موسیقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله هنرستان عالی موسیقی

این فایل معماری به بررسی رساله هنرستان عالی موسیقی می پردازد

 در فرمت word قابل ویرایش و در 389 صفحه می باشد

بخشی از محتوای فایل ::

اگر از کسی بپرسید که چرا او آواز می خواند دچار شگفتی خواهد شد وقتی خوشحال هستید و شادی و سرور می خواهد از وجودتان به خارج فوران کند شما آواز نشاط انگیز می خوانید. هنگامی که در بهر اندیشه مستغرق می شوید، یک ملودی آرام و خیال انگیز به مغزتان خطور می کند و زمانی که لشکر غم در وجود شما یورش می آورد هیچ چیزی نمی تواند به اندازه موسیقی درد و اندوه انسان زا بیان سازد. موسیقی علم است و هنر یعنی دنیایی از هر حرف است در صدای آواز. شناخت این هنر گران بهای انسانی به طور تخصصی و جامع در حیطه نظرات موسیقی دان ها و نوازندگان به نام است و در این مختصر نمی گنجد

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده    19

مقدمه    20

فصل اول : نگرشی در عرصه موسیقی    21

1-1 هنر چیست؟    21

1 -1-1- حس زیبایی    21

1-1-2-   زیبایی    22

1-1-3- تاثیر هنرو زیبایی    22

1-2- موسیقی    23

1-2-1 ریشه واژه ایرانی موسیقی    23

1-2-2 سرچشمه موسیقی    25

1-3 دانش موسیقی    26

1-4 موسیقی زبان مشترک    26

1-5 موسیقی و طبیعت    27

1-6 رسالت موسیقی در تاریخ بشریت    28

1-7 موسیقی از دید گاه های مختلف    28

1-8 تاریخچه موسیقی     29

1-8-1 موسیقی ایرانی    30

1-8-1-1- پیشینه اجرای موسیقی ایرانی    31

1-8-1-2- دوره قبل از اسلام    31

1-8-1-3- دوره پس از اسلام    32

1-8-1-4- دوره معاصر    34

1-8-2- مشخصات موسیقی دستگاهی (ردیف)    38

1-8-3- دستگاه های موسیقی ایران    43

1-8-4- روشهای اجرای موسیقی    44

1-8-5- سازه های موسیقی دستگاهی    45

1-8-6- فرم های موسیقی دستگاهی    45

1-8-7- نحوه اجرا : تکنوازی و بداهه خوانی    46

1-8-8-خصوصی بودن موسیقی    46

1-8-9-آداب اجرای موسیقی    47

1-8-10-  جمع بندی    48

1-8-11- پیشینه فضای اجرای موسیقی    50

1-8-11-1- دوره قبل از اسلام    51

1-8-11-2- دوره پس از اسلام    51

1-8-11-3-  دوره معاصر    52

1-8-11-3-1- موسیقی در دربار    52

1-8-11-3-2- موسیقی در مجالس خصوصی    53

1-8-11-3-3- موسیقی در جمع های بزرگ    55

1-8-11-3-4- موسیقی در تالارها    57

1-8-11-3-5- موسیقی مردمی    59

1- نقالی    59

2- نمایش های شادی آور    60

3- ورزش باستانی    62

4- آیین های خالقاهی    62

5- تعزیه    62

1-9- موسیقی از دیدگاه های مختلف    63

1-9-1- موسیقی علم است    63

1-9-2- موسیقی هنر است    63

1-9-3- موسیقی زبان است    64

1-10 مفهوم زمان    65

1-10-1 نظریه هگل    66

1-10-2 زمان مستقیم و زمان مدور    66

1-10-3 مفهوم دایره در موسیقی سنتی    67

1-10-4 زمان حال    67

1-10-5 خلق جدید و مداومت نوزایی    68

1-11 تاریخ موسیقی در نظر بزرگان    68

1-12 فضا و موسیقی    68

1-12-1 فضای واقعی    68

1-12-2  فضای مجازی    69

1-12-3 بافت    69

1-12-4 تونالیته    70

1-13 موسیقی و تصویرهای انسانی     70

1-14 نگاهی به موسیقی ایران    71

1-14-1 ردیف     71

1-14-2 وجوه پنجگانه صدا     71

1-14-3  گوشه     71

1-14-4- دستگاه های موسیقی سنتی    72

1-14-4-1 شور    72

1-14-4-1-1 ابوعطا    72

1-14-4-1-2 بیات ترک     73

1-14-4-1-3 افشاری     73

1-14-4-1-4 دشتی     74

1-14-4-2 همایون     74

1-14-4-3 چهار گاه    75

1-14-4-4 سه گاه       76

1-14-4-5 ماهور     76

1-14-4-6 نوا    77

1-14-4-7 راست پنجگاه     78

1-15 تقسیم بندی موسیقی    81

1-15-1 تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی    81

1-15-2 از لحاظ تاریخ در ایران     82

1-15-3 از لحاظ ارزشی(علوم دستوری)    82

1-15-4 از لحاظ فلسفی    82

1-15-5 از لحاظ علمی    82

1-15-6 از لحاظ کاربردی     82

1-15-7 از لحاظ آموزشی    83

1-16 تقسیم بندی موسیقی کنونی ایران    84

1-17 وضعیت کنونی موسیقی و جایگاه معنوی آن    84

1-18 باروری از طریق موسیقی    85

1-19 هارمونی های منجمد     86

1-19-1  بلابارتوک    86

1-19-2  اورنولنری وا        87

فضاهای موجود    88

1-19-3- اتاق موسیقی (چینی خانه) عالی قاپو    89

1-19-4- تکیه دولت ( عظیم ترین تماشا خانه همه اعصار تاریخ ایران )    93

1-19-5-تالار و مدرسه دارلفنون    94

فصل دوم : نگرشی در عرصه معماری    97

2-1 تعریف معماری    98

2-1-1 تعریف معماری از نگاه معماران    98

2-1-1-1 ویلیام موریس    98

2-1-1-2جان راسکین    98

2-1-1-3 اتین لویی بوله    98

2-1-1-4 آدولف لوس    99

2-1-1-5 لوکوربوزیه    99

2-2 معماری و حرکت    99

2-2-1 پویایی    100

2-2-2 سیالیت    100

2-2-3 مکث    100

2-3 مفهوم فضا و زمان    101

2-3-1 مفهوم فضا    101

2-3-2 مفهوم واژه فضا در معماری     101

2-3-3  فضا در معماری    102

2-4 نگاهی به معماری ایران    104

2-4-1 معماری سنتی ایران    104

2-4-2 معماری امروز در ایران     105

2-5 تجلی ماندالا در معماری موسیقی    105

2-5-1  ماندالا چیست؟    105

2-5-2ماندالا در بافت سنتی ایران    106

2-5-3-ماندالا و موسیقی    106

فصل سوم: پیوندهای مفهومی و مبانی نظری معماری و موسیقی     108

3-1تشابه معماری و موسیقی    108

3-1-1 نور و رنگ    111

3-1-2 تقارن    112

3-1-3 تعادل    112

3-1-4 سلسه مراتب    112

3-1-5 تکرار    113

3-1-6 سادگی و پیچیدگی    113

3-1-7 ترکیب بندی    114

3-1-8 تضاد    114

3-1-9-کنترپوان    114

3-1-10 تاکید     115

3-1-11- ریتم    115

3-1-11-1ریتم در طبیعت    116

3-1-11-2- ریتم در کلام    116

3-1-11-3- ریتم در موسیقی    117

3-1-11-4  ریتم در معماری    117

3-2هنر در موسیقی و معماری    118

3-2-1-  هنر انتزاعی در موسیقی و معماری    118

3-3 ارتباط معماری و موسیقی    119

3-4 الهامات موسیقایی    120

3-5 از معماری تا موسیقی     121

3-6 شعر در معماری    121

3-7 آفرینش مفهوم در موسیقی و معماری     122

3-8- معماری و موسیقی    123

3-9 معماری در گستره زمانی مکانی     127

3-10 موسیقی در گستره زمانی مکانی     128

3-10-1 فرم در موسیقی و معماری    129

3-11  نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی – مکانی    131

3-11-1  توازی و تقارن شالوده ای     132

3-11-2 زمان در معماری و مکان در موسیقی    132

3-11-3 بار زمانی – مکانی شکل در معماری و موسیقی    133

3-12 مبانی نظری معماری و موسیقی    134

3-13 نظریه ها در رابطه با شباهت موسیقی _ معماری    134

3-13-1  رایت.طبیعت و موسیقی    135

3-13-2 معماری  موسیقی منجمد    135

3-14 نتیجه گیری از بحث موسیقی و معماری    136

فصل چهارم : نمونه های موردی    139

4-1 سالن کنسرت والت دیسنی    139

4-2 مرکز موسیقی BBC    142

4-3 شهر موسیقی پارکودلا    143

4-4 خانه موسیقی جوتلند شمالی     146

4-5 تالار وحدت    149

4-6 تئاتر شهر    151

فصل پنجم: حرکت در معماری و موسیقی    152

5-1 حرکت    152

5-2 حرکت و پویایی در معماری

5-3 حرکت در موسیقی

5-4 ریتم یا ضرب آهنگ در معماری و موسیقی

5-4-1 ریتم در معماری                                         

5-4-2 ریتم در موسیقی

5-5 مقایسه معماری و موسیقی از دیدگاههای مختلف به صورت مختصر

5-6 معماری نغمه یا ترجمان تصویری ملودی های موسیقی تصویر

5-7 بررسی تطبیقی ویژکیهای مشترک موسیقی و معماری سنتی ایران

5-7-1 مفاهیم و زبان مشترک معماری و موسیقی سنتی ایران

5-7-2 ساختارمشترک معماری و موسیقی سنتی ایران

الف – حدود و مرزها

ب – تکرار درونی

ج – اتمام ادواری

د – تغییرات    155

ضوابط و استانداردهای معماری    192

مطالعات پایه ای صوت و اکوستیک

فیزیک صوت

الف) منشاصدا

ب) چگونگی حرکت صداها

سرعت حرکت صداها

ادراک صدا

صدا

وسعت صوت و گستره صدای انسان

چگونگی شنوایی در موسیقی

اکوستیک و موسیقی

صفات ذهنی کیفیات اکوستیک موسیقی

تالارها و صحنه ها

انواع فرم های تالارها و صحنه

محصورکردن صحنه با زاویه 210 درجه

محصورکردن صحنه با زاویه 180 درجه

محصورکردن صحنه با زاویه 135 درجه

محصورکردن صحنه با زاویه 90 درجه

محصورکردن صحنه با زاویه 0 درجه

تالارحیاط دار

صحنه فضایی

صحنه متقاطع

صحنه فروبرده شده

صحنه متعارف و معمول

روش های تعویض دکور صحنه

الف)سیستم برج صحنه

1-وزنه تعادل تکی

2- وزنه های تعادل دوگانه

جادهی ریسمان ها و طناب ها

ب)بالابر دکور صحنه

1- بالابر های تفکیک شده

2- طرز کار بالابر ها

ج) سیستم های سن گردان

د) صحنه های واگنی

ه) پالت های هوایی

اکوستیک تالار و صحنه

شیب محل نشستن در تالار و نحوه چیدن صندلی ها

اندازه و شکل

پیچش صدا

منعکس کننده ها

روش های تعدیل اکوستیکی

الف) روش های فیزیکی

ب) روش های الکترونیکی

شرایط صوتی برای تالار کنسرت

نورپردازی تالار و صحنه

میز تنظیم نور

اتاق تنظیم نور

بررسی و مطالعه ایمنی در تالار

دیواره بین صحنه و تالار تماشاچیان

پرده ایمنی

تهویه دود

خروجی ها

فضای جنبی تالار

فضای عمومی

سرسرای اصلی

ورودی

ورودی ها با تالار

جداسازی اکوستیکی

تماشاچیانی که با تاخیر میرسند

تلفن های عمومی

محل های نگه داری کت و پالتو

رفع خستگی

رستوران

گیشه خرید و رزرو بلیط

فروشگاه ها

دسترسی معلولین

فضاهای اداری و خدماتی

1-موسیقی

2-مهمانان

3-واحد تولید و دکور

4-مدیریت صحنه

5-مشارکت با دیگران و مدیریت صحنه

6-حمل و نقل

امور اداری و ماشینی

تاریخچه ساختمان سالنی و تکامل ان

سالن های عمومی و سالن های کنسرت و سالن های کنگره

برنامه طرح ریزی سالن ها

بررسی قسمت های اصلی مجموعه

معرفی و مقدمه

بخش نمایش و اجرا

سالن

اپرون ( قسمت جلوی طاقی در صحنه )

شبکه

توفال ها

پرده پشت صحنه

پوسته

در ها

نور ها

ارتفاع دهنده ها

محل تماشاچیان

بررسی زوایای دید

طرح صندلی ها

سطح نشستن

داده های اصلی مربوط به صندلی ها

انواع چیدن ها

دید تماشاچیان

مقطع سالن

نور

تقسیم سالن ها و ارتباط ان ها

دیوار های جداکننده

خارج مجموعه

در ها به سمت هال ورودی

بلیط فروشی

سرسرا ( لابی )

قسمت نگه داری لباس ها

محل استراحت

سرویس های بهداشتی

رستوران

تاسیسات

موزه موسیقی

فضای موزه ( نمایشگاه )

نورپردازی  در موزه ها

امنیت در موزه

فضاهای جنبی موزه

خلاصه احکام منتجه از قسمت هایی که تا اینجا امده

الف)صحنه

ب)محل تماشاچیان

ج)خدماتی

اکوستیک و بررسی عمل ان در سالن

ملاحظاتی درباره شنوندگان در سالن

الف)تعداد شنوندگان

ب)تراکم شنوندگان

مجموعه سطح جاذب صدا

زندگی و حجم – زمان پس اوا

محاسبه زمان پس اوا

حجم سالن در محاسبه زمان پس اوا

حجم سالن

فرم

فرم سقف

بالکن ها

روشنی ( وضوح )

بلندی صدای مستقیم و منعکس شده

مشکل سالن و صمیمیت اکوستیکی

بافت

پخشایی ( دفوزیته )

بررسی انواع سالن ها

الف)سالن کنسرت بدون اتاق صحنه

1-الف- سالن هایی باسقف بلند

2-الف- سالن های جدیدتر

نتایج

بحث

ب)سالن های کنسرت با اتاق صحنه

تقویت صوت

راهنمایی هایی برای ایزولاسون ارتعاشات

بخش اموزش و تمرین

تسهیلات موسیقی و ساز های مساحتی

1-سطوح اموزشی

2-فضاهای کمکی

3-فضاهای اموزشی

سالن های تمرین – اتاق های ساز

ابعاد اتاق

ارتفاع اتاق

ارتفاع دهنده ها

سایر ملاحظات

سالن های تمرین – اتاق کر

ارتفاع دهنده ها

سایر ملاحظات

سالن های تمرین –  تسهیلات مرکب سازی اوازی

تسهیلات شنیدن

استودیوها ( دفاتر شخصی معلمان )

سالن رسیتال

فضاهای کمکی فضاهای انبار

کارگاه ها

کتابخانه

هدف از مراجعه به کتابخانه

نور پردازی در کتابخانه

اکوستیک در کتابخانه

مساحت

خلاصه احکام منتجه

بخش اداری

جاگیریها

بخش اصلی اداری مجموعه

بخش اول

فضاهای اصلی اجرای موسیقی

فضاهای جنبی تالارها

فضاهای انتظار و ارتباطات

بخش دوم

فضاهای اموزشی و تمرینی

فضاهای تحقیقاتی و سمعی بصری

فضاهای اداری و خدماتی

بخش سوم

فضاهای نمایشگاهی و موزه

فضاهای تجاری-فرهنگی

بخش چهارم

فضاهای اداری و کلان مجموعه

بخش پنجم

فضا های سبز و باز

فصل ششم - زندیان

زندیان پس از کریمخان

فرمانروایان زند

رابطه با بیگانگان

وضعیت مردم در زمان پادشاهی کریمخان

وضعیت مردم پس از پادشاهی کریمخان

کریمخان زند ( وکیل الرعایا )

شیوه اصفهانی

شهرسازی

ساخت و سازه

امود ها ( تزئینات یا الحاقات غیر سازه ای )

ارگ کریمخان – شکوه معماری دوران زندیه

بر اساس ویژگی های کوشک کریمخان زند

بنای کلاه فرنگی

ویژگی های کاشیکاری کوشک کریمخان زند

1-کاشیکاری های افقی قسمت فریز وزیر دوره رشد سربنا

2-اسپر های چهارگانه بدنه بزرگ و اصلی بنا

3-تزئینات لجکی های جهار ضلع کوچک بنا

صحنه شکار

مجلس به تخت نشستن سلیمان

عمارت دیوانخانه شیراز

موزه اب انبار وکیل

بازار وکیل

راسته ها و خرده بازار ها

حمام وکیل

هنرستان عالی موسیقی

فصل هفتم - مطالعات منطقه ای

مشخصات جغرافیایی شهر شیراز

وضعیت اب و هوای شیراز

کلیات

دمای هوا

رطوبت نسبی

باد

تابش خورشید

سایبان های طبیعی

بررسی سایت مورد نظر

راه های دسترسی

فصل هشتم - ایده های طراحی         

فصل نهم - نقشه ها معماری و سازه و تاسیسات   

منابع   

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال روانشناسی عمومی بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل پاورپوینت كارگاه يكروزه ارگونومي پاورپوینت اصول مدلسازی مهدویت در آموزه های نبـوی جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته تجربی