👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل دماي سوخت سنگین در نیروگاههاي بخار با منطق فازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل دماي سوخت سنگین در نیروگاههاي بخار با منطق فازي

دانلود فایل کامل کنترل دماي سوخت سنگین در نیروگاههاي بخار با منطق فازي

در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

نقش حساس و با اهمیت سیستمهاي کنترلی در نیروگاههاي کشور ما را براین داشت تا به منظور بهینـه سـازي یکـی از سیستمهاي کنترل موجود در یک نیروگاه بخار، از منطق فازي استفاده کنیم. لذا این مقاله در قالب شش بخـش ارائـه شـده است. در بخش اول و دوم از اهمیت بهینه سازي سیستم هاي کنترل نیروگاههـا در مسـئله احتـراق گفتـه شـده اسـت و در قسمت سوم مختصري از عملکرد کنترل کننده موجود (PID) آورده شده و در قسمت چهارم مختصـري از منطـق فـازي و کنترلر کننده فازي و عوامل موثر در عملکرد کنترل کننده و توابع عضویت و قوانین فازي کنترل کننده شرح داده شده است. و با استفاده از جعبه ابزار نرم افزار متلب، یک سیستم کنترل با منطق فازي جهت کنترل دماي سوخت بـا توجـه بـه شـرایط سیستم و فرآیند طراحی شده است. در بخش پنجم مدل طراحی شده در نرم افزار متلب شبیهسازي شد و در نهایت در قسمت ششم بعد از اجراي مدل و مقایسه پاسخ هاي کنترلر PID و کنترلر فازي مشاهده شد که پاسخ کنترلر فازي فاقد فراجهش (Overshoot) و داراي زمان نشست (Settling Time) کوتاهتري میباشد. در نتیجه دماي سـوخت خروجـی از هیتـر پایدارتر و بدون نوسانات نامطلوب خواهد بود. بنابراین استفاده از کنترلر فازي میتوانـد در پایـداري سیسـتم، احتـراق بهینـه، افزایش راندمان، صرفه جوئی انرژي و همچنین کاهش آلایندههاي خروجی از محفظه احتراق و بطور کلی مسائل مربوط بـه سوخت و احتراق بسیار موثر باشد.

کلمات کلیدي: کنترلر فازي؛ کنترل دماي سوخت؛ هیتر سوخت؛ فراجهش((overshoot؛

.۱ مقدمه

نیروگاهها از جمله صنایعی هستند که بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند و با توجه بـه افـزایش آلـودگی محـیط زیست و مصرف سوختهاي فسیلی مایع در نیروگاهها لازم است که تبدیل انرژي حرارتی در شرایط بهینه انجام شود. تولید انرژي حرارتی در نیروگاهها، در دیگهاي بخار (Steam Boiler) انجام می شود که جهت انجام این فرآیند نیاز بـه سوخت و هوا میباشد. مقدار هواي مورد نیاز با توجه به واکنشهاي شـیمیائی و شـرایط دیـگ بخـار مشـخص مـیشـود. و همچنین سوخت مصرفی نیز باید داراي شرایط مناسب احتراق باشد تا احتراق بالاترین راندمان را داشته باشد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پ پاورپوینت بیماری اسهال Diarrhea وضع ادبي ايران در سه قرن اول هجري پکیج ۵۵ طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی با فرمت word راهكارهای ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری