👈 فروشگاه فایل 👉

آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

پرسشنامه آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

دارای 3 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع : دارد

پایایی آزمون به روش آزمون- بازآزمایی )762/0=r( و آلفای کرونباخ) 884/0=a( این آزمون روی 320 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز فسا نشان داد که این آزمون از روایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج آلفای کرونباخ به شرط حذف هر گویه نیز نشان داد که لزومی به حذف هیچ گویهای نمیباشد. همبستگی این آزمون با آزمون خلاقیت تورنس، با خردهمقیاسهای انعطافپذیری )603/0=p≥0/01  & r(، سیالی) 596/0=p≥0/00 & r( و ابتکار) 464/0=p≥0/01  & r( نشان از قابل قبول بودن روایی همزمان آزمون حل مسئله خلاق باسادر دارد. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که 6 عامل با مقدار ویژه بالاتر از 1 توانستهاند 049/71 درصد از واریانس گویهها را تبیین کنند )زارع، ایمانیفر، مصطفایی و برادران ،1393(.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درس اول فارسی هفتم مبحث زنگ آفرینش پاورپوینت مخلوط گازها پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش کارکنان (ادوارد دمینگ) پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی نرم افزار ضرب المثل های گیلکی