👈 فروشگاه فایل 👉

معنای معنا ( چراغ...کتاب)؛ تحلیل شعری از سیمین بهبهانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

معنای معنا ( چراغ...کتاب)؛ تحلیل شعری از سیمین بهبهانی

تحقيق بررسی کاملمعنای معنا ( چراغ...کتاب)؛ تحلیل شعری از سیمین بهبهانی

 متشکل از 12 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

هدف این نوشته تلاش برای دست یافتن بر نوعی «معنا» در پیوند با شعر «چراغ. . .کتاب» سیمین بهبهانی است. با توّجه به گرایش ها و چشم اندازهای گوناگون حاکم برتئوری ادبی، بی شک انتظار از تحلیل گر یک اثر هنری این است که پیش از هر چیز روشن سازد از چه زاویه ء دیدی قرار است به بررسیِ موضوع مورد بحث خود بپردازد. در پاسخ به این انتظار است که لازم می آید بحث را با سخن کوتاهی پیرامون این پُرسش آغاز کنیم.

یکی از دیدگاه های رایج در تئوری ادبی 2 که در دهه های واپسینِ قرن بیستم مورد توجّه بسیاری ازمنتقدان بوده و صورت هایی از آن تا امروز اعتبارخودرا حفظ کرده دیدگاه معروف به «زیبایی شناسی دریافت» (reception aesthetics) است. این شیوۀ برخورد با ادبیات که گاهی از آن به عنوان «تئوری دریافت» (reception theory) ، یا درکاربرد کّلی تر آن، «نقد متکّی بر واکنش خواننده» (reader-response criticism)، نام برده می شود در این نوشته با نام «تئوری همگانی دریافت» موردِ بررسی قرارگرفته است. 3 این تئوری متکّی بر تعریفی از اثر ادبی است که آن را به خودی خود مقولۀ خودکفایی نمی داند. آنچه به یک متن ادبی، چه نثر و چه شعر، «معنا» می بخشد، یا به عبارت دقیق تر، آن را، در مقام یک اثر هنری، کامل می کند، تفسیر آن از سوی خواننده است.

بر این قرار، شعر را نباید حوزه ای از تبلور گفتاری تلّقی کرد که با یک یا چند لایۀ معنایی ثابت از ذهن شاعر تراوش می کند و برای همیشه از گزند هرگونه تغییری در امان می ماند. بیانِ شعری دارای جنبه هایی است که در هر دورانی از تاریخ با ورود به ذهن خواننده در بستر معنایی ویژه ای کامل می گردند. تنها صورتی از شعر که همواره در طول تاریخ ثابت می ماند نمای خطّی یا چاپی آن است. تا زمانی که این نمای خطّی یا چاپی، و گاهی صوتی، به ذهن خواننده راه پیدا نکرده است با شکل بی جانی روبرو هستیم که نمی توان از آن به عنوان شعر نام برد. وقتی سخن از شعر به میان می آید منظور اشاره به مرحلۀ زنده و پویایی از آن است که با ورود به ذهن خواننده کسب حیات و هوّیت می کند.

👇محصولات تصادفی👇

بررسي و معرفي كارخانه آبسال پاورپوینت دیالیز رقابت در بازار كار (جذب منابع مالي و فروش كالا) تفسیر چند آیه از سوره اعراف و حج پیشینه تحقیق و مبانی نظری پژوهش میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن